Chén Càn Long, cốc đồng ba chân cổ dùng làm ly uống rượu

Comments